08 April 2015

Home

Skuvle steegkesovvi, faagebyjrese jåarhka

Åarjelsaemien faagebyjrese Elgåesne lea nuhteligs sjïdteme Saemien lohkeme-jarngese. Gosse dajven skuvle lij steegkeminie, faagebyjrese lij göölege goevtesinie sjïdtedh Saemien lohkemejarngese.

 

Mearan Saemien lohkemejarnge lij ryöjredeminie goevtesem tseegkedh åarjelsaemien dajvesne, dellie lin gïehteleminie skuvlem steegkedh Elgåesne.  Dan åvteste joekoen hijven sjïehti dïhte joe tseegkeme åarjelsaemien faagebyjrese akte bielie saemien lohkemejarngeste sjïdti, akte åarjelsaemien goevtese mij edtja jarngen laavenjassigujmie barkedh åarjelsaemien gïeledajvesne.

Skuvlegåetesne Elgåesne Elin Fjellheim daelie Saemien lohkemejarngen barkoem stuvreminie aktene bieliebarkosne. Dan lea govhte guejmiebarkijh mah tjåanghkan bieliemubpene barkosne berkieh. Doh jeanatjommesh dejstie almetjijstie leah meatan orreme dam åarjelsaemien faagebyjresem tseegkedh Elgåesne. Daennie dajvesne saemien gïele lij vaahresne ij vielie boelveste boelvese sertiestovvedh. Eejhtegh eelkin dan vööste barkedh 90-låhkoen, jïh buektiehtin aktine prosjektine nïerhkedh man ulmie lij maanide lïerehtidh saemiengïeline sjïdtedh. Aarebi maanah daennie dajvesne lin saemieskuvline vaadtseme gellie luhkie mïjlh guhkene, daelie idtjin sïjhth dam vielie darjodh.

Jaepien 2001 aktine 5-jaepien prosjektine eelkin Elgåen byjjenimmiejarngesne - gusnie skuvle jïh maanagïerte hööltestin. Doh saemien eejhtegh lin tsevtsiedæjjah prosjektese, mij beetnehvierhtieh åadtjoeji Saemiedigkeste. Prosjekten ulmie lij maanah edtjin guektiengïeline sjïdtedh mænngan maadthskuvlem orrijamme. Juktie daam ulmiem jaksedh tjoerin tjarki barkedh ihke gïele edtjih govlelgidh, lïerehtimmiegïeline sjïdtedh jïh learoevierhtieh darjodh dovne skuvlese jïh maanagïertese. Prosjekte tjïrrehtamme sjïdti jïh dejnie hijvenlaakan lyhkesin, jïh maanah Svahken sïjtesne åadtjoejin saemien lïeredh hïejmesne. Daelie akten boelhkese båateme gusnie ij leah jienebh maanah maadthskuvleaaltarisnie gelliej jaepiej minngelen. Skuvlen faagebyjrese lea Saemien lohkemejarngese jåhteme.

Saemiej åålmegebiejjien 2013 sjïekenisnie akte byögkeles rïhpestimmie öörnesovvi Saemien lohkemejarngeste. Akte bielie rïhpestimmeste lij latjkoem jååhkesjidh Saemiedigkien, Engerdalen tjïelten jïh Saemien jïlleskuvlen/Saemien lohkemejarngen gaskem, jaepien 2015 raajan. Daate latjkoe gorredi dam faagemaahtoem tjåadtjoehtidh mij lea bæjjese bigkeme, jïh dan åvteste Elin Fjellheim jïh doh mubpieh leah jåarhkeme learoevierhtieh darjodh, teermebarkojne jïh jeatjah gïeleprosjektigujmie, juktie skuvlefaalenassem åarjelsaemien maanide nænnoestehtedh. Jis Saemien lohkemejarnge, åarjelsaemien goevtese, edtja jåerhkedh juhtedh, dellie daerpies politihkeles væljojne jïh vierhtiejgujmie, jïh lea mij akt mejnie jarnge daelie barkeminie.