09 October 2017

Home

SAEMIEN PEDAGOGELES FAAGEBIEJJIEH 2018

JÅHKÅMÅHKKE 31.01.-01.02.2018

 

SAEMIEN PEDAGOGELES FAAGEBIEJJIEH - JOHKEMEHKIE / JÅHKÅMÅHKKE  31.01. – 01.02. 2018

 Saemien lohkemejarnge jïh Statped/ Saemien sjïerepedagogeles dåarjoe (SEAD), Saemien pedagogeles faagebiejjide bööredieh, Johkemehkesne tsïengelen 31.b – goevten 1.b. 2018.

 Sjyöhtehke håalemh leah saemien maanaj jïh noeri ööhpehtimmien bïjre.

 BUERIE BÅETEME !

 PÅMELDING: https://gtravel.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/43528

 Vielie bïevnesh båetieh.

 www.lohkanguovddas.no / www.statped.no

 

 

Sámi lohkanguovddáš / Sáme låhkåmguovdásj / Saemien lohkemejarnge / Senter for samisk i opplæringa

www.lohkanguovddas.no

 

 

 

 

 

Statped logo 

Davvi Statped / Statped Nord                                                                          SEAD – Sámi earenoamášpedagogalaš doarjja / Samisk spesialpedagogisk støtte

www.statped.no