23 October 2019

Home

Saemien lohkemejarnge gaajhkesidie haasta vielie saemiestidh. Dan gaavhtan mijjieh daan våhkoen fïerhten biejjien gïelestååkedimmiem/darjomem dijjese raeriestibie. Gïelestååkedimmieh/darjomh noerhte-, julev- jïh åarjelsaemiengïelesne.


Daan biejjien darjome:

Jiehtieh dyjrenommem alfabeeten fïerhten bokstaavese.