News

All news

Tjaelebe! Tjaelemegaahtjeme maanide jïh noeride!

Tjaelemegaahtjeme maanide jïh noeride maadthskuvlesne jïh jåarhkeskuvlesne.

                                       

                                                   

                                                  

TJAALEGE GUEKTIENGÏELEVOETEN BÏJRE

-Akte, göökte jallh jienebh gïelh, maanaj guektiengïeleldh evtiedimmien bijre, uvtemes saemien gïelh

Lahkoe maanagïertebiejjine 2020 – “Joekehts ektesne”!

Ulmie dejnie biejjine daan jaepien, lea vuesiehtidh guktie ektiedimmie kvaliteetem maanagïertesne nænnoste.