News

All news

TJAALEGE GUEKTIENGÏELEVOETEN BÏJRE

-Akte, göökte jallh jienebh gïelh, maanaj guektiengïeleldh evtiedimmien bijre, uvtemes saemien gïelh

Lahkoe maanagïertebiejjine 2020 – “Joekehts ektesne”!

Ulmie dejnie biejjine daan jaepien, lea vuesiehtidh guktie ektiedimmie kvaliteetem maanagïertesne nænnoste.

Saemien lohkemejarngen jåvlebiejjielåhkoe 2019

Daan jaepien jåvlebiejjielåhkosne sïjhtebe fïerhten biejjien baakoeh jallh dïejvesh vuesiehtidh.

Hva skjer:

Seminára
22. April, 09:00 to 23. April, 16:00

SAEMIEN PEDAGOGELES FAAGEBIEJJIEH 2020

Etter nasjonale råd om forebygging av spredning av Korona-smitte har arrangø

konferánsa
25. May, 09:00 to 27. May, 16:00

Saemien ööhpehtimmiekonferanse 2020