News

All news

Learoevierhtieh domtesi bïjre

Saemien lohkemejarnge plakaatem aamhtesinie domtesh 2019 dorjeme åarjel-, julev-, jïh noerhtesaemiengïelesne.

Rijmelotto, Mov voestes lotto..

Najonalt senter for samisk i opplæringa har utarbeidet spill som bl.a. styrker barns språkutvikling, ordforråd og språkbevissthet og passer for barnehage og småskole. Spillene er på nord,- lule- og sørsamisk.

Tjaelebe! Tjaelemegaahtjeme maanide jïh noeride!

Tjaelemegaahtjeme maanide jïh noeride maadthskuvlesne jïh jåarhkeskuvlesne.

                                       

                                                   

                                                  

TJAALEGE GUEKTIENGÏELEVOETEN BÏJRE

-Akte, göökte jallh jienebh gïelh, maanaj guektiengïeleldh evtiedimmien bijre, uvtemes saemien gïelh