Gïelevåhkoe 2020 - Podcast Sig-Britt Perssonine

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast Sig-Britt Perssonine

Tjïrråejjie jïh Goevjåejjie

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast Johan Martin Stenfjelline

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast Johan Martin Stenfjelline

Luhkie beetneh-raerieh noeride  

Gïelevåhkoen 2020 Saemien lohkemejarnge, laavenjostosne Johan Martin Stenfjelline, åarjelsaemien podcastem bæjhkohte.

NetSam:n faagetjåanghkoe

Faagetjåanghkoe saemienööhpehtæmman 20.10. - 21.10. 2020

Psykiske healsoen eatnemebiejjie 2020

Golken 10. biejjien lea psykiske healsoen eatnemebiejjie. Daan jaepien aamhtese jïh haesteme lea “årroeh våårehke, vuesehth ïedtjem jïh gihtjh vielie” #Gihtjh/Spør.

 

Learoevierhtieh domtesi bïjre

Saemien lohkemejarnge plakaatem aamhtesinie domtesh 2019 dorjeme åarjel-, julev-, jïh noerhtesaemiengïelesne.

Rijmelotto, Mov voestes lotto..

Najonalt senter for samisk i opplæringa har utarbeidet spill som bl.a. styrker barns språkutvikling, ordforråd og språkbevissthet og passer for barnehage og småskole. Spillene er på nord,- lule- og sørsamisk.

Tjaelebe! Tjaelemegaahtjeme maanide jïh noeride!

Tjaelemegaahtjeme maanide jïh noeride maadthskuvlesne jïh jåarhkeskuvlesne.

                                       

                                                   

                                                  

TJAALEGE GUEKTIENGÏELEVOETEN BÏJRE

-Akte, göökte jallh jienebh gïelh, maanaj guektiengïeleldh evtiedimmien bijre, uvtemes saemien gïelh

Lahkoe maanagïertebiejjine 2020 – “Joekehts ektesne”!

Ulmie dejnie biejjine daan jaepien, lea vuesiehtidh guktie ektiedimmie kvaliteetem maanagïertesne nænnoste.

Pages