08 januar 2018

Hjem

Senter for samisk i opplæringa blir Nasjonalt senter

Senter for samisk i opplæringa blir fra og med 1. januar 2018 Nasjonalt senter for samisk i opplæringa etter Prop. 1 S (2017-2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Senteret ble etablert 2010 og har en nordsamisk avdeling i Kautokeino og en sørsamisk avdeling i Elgå. Senteret drifter også den samiske læremiddelportalen Ovttas.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa vil fortsatt være et ressurssenter spesielt rettet mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet til høgere utdanning. Senteret skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i og på samisk. Det skal være en tydelig samfunnsaktør når det gjelder å styrke og utvikle de samiske språkene og den tradisjonelle kunnskapen i et minoritets- og urfolksperspektiv.  Nasjonalt senter for samisk i opplæringaskal bidra til å øke kvaliteten på muntlig og skriftlig opplæring i og på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, og bidra til interesse og motivasjon for samisk språkutvikling i barnehagen og grunnopplæringen.  Senteret skal også videreutvikle og drifte den samiske læremiddelportalen Ovttas/Aktan/Aktesne.