Dáhpadusá

konferánsa
16. April, 09:00 to 17. April, 12:30

Sáme pedagåvggålasj fáhkabiejv 2024

Sáme pedagåvggålasj fáhkabiejv Bådåddjo 16. - 17.04.2024. 

Saemiedigkie seminaare
15. June, 11:00 to 16. June, 11:00

Saemien ööhpehtimmie - mov jïh dov dïedte?

Saemiedigkie ööhpehtimmieseminaarem öörnie.

Lohkh vielie Saemiedigkien seminaaren bïjre daesnie.