Hva skjer:

konferánsa
16. April, 09:00 to 17. April, 12:30

Saemien pedagogihkes faagebiejjieh 2024

Saemien pedagogihkes faagebiejjieh Bådåddjosne 16. - 17.04.2024. 

Aalkoealmetjh konferanse
06. June, 08:00 to 08. June, 16:00

NAISA 2024 tjåangkoe

 NAISA 2024 - tjåanghkoe Bådåddjosne höölltesåvva, 6-8 ruffien 2024.

Disputasjovne
31. March, 13:00 to 15:00

David Kroik – språkdidaktik

Guvvie Ubmejen universiteeten gaskeviermiesæjroeste

David Kroik edtja njoektjen 31 b. 2023, Ubmejen universiteetesne disputeeredh. Dïhte edtja sov barkoem "Att skapa rum för samisk språkanvändning: språkrevitalisering i utbildningssammanhang" vuesiehtidh jïh vaarjelidh. Lohkh vielie Ubmejen universiteeten gaskeviermiesæjroesne

Daatoe: Njoektjen 31 b. 2023

Gåessie: 13.00 – 15.00

Gusnie: Ubmejen universiteetesne, Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E) jïh Zoom.