prosjekth

Mijjieh gellie ovmessie stoerre jïh unnebe prosjektigujmie barkebe. Doh jeanatjommesh byjngetje beetnehvierhtieh åadtjoeh, goh Saemiedigkeste jallh Ööhpehtimmie-direktovraateste. Mijjen aaj prosjekth mah beetnehvierhtieh åadtjoeh jarngen mierien sisnjelen.