Gïele lïerehtimmie

Saemien lohkemejarnge lea akte vierhtiejarnge joekoen loehkeh­timmievuekien vøøste modtedamme, maanagïerten daltesistie jollebe øøpehtæmman. Saemien lohkemejarnge vijrieslaakan barkeminie juktie njaalmeldh jïh tjaaleldh saemien skreejredh årroji luvnie.