Gïelelïerehtimmie

Saemien lohkemejarnge lea akte vierhtiejarnge joekoen loehkeh­timmievuekien vööste modtedamme, maanagïerten daltesistie jollebe ööpehtæmman. Saemien lohkemejarnge vijrieslaakan barkeminie juktie njaalmeldh jïh tjaaleldh saemien skreejredh årroji luvnie.