News

All news

Maanagïertebiejjie 2022 - Vïenevoete – Datne jïh manne

Maanagïertebiejjie 2022 - Vïenevoete – Datne jïh manne

Lahkoe biejjine!

Biejjielåhkoe 2022

Mijjieh biejjielåhkoem 2022 åarjelsaemiengïelesne dorjeme. Biejjielåhkoe saemien saevegebiejjieh vuesehte jïh maahtah jïjtje guvvieh bïejedh.

Čállot! Tjállup! Tjaelebe!

Daennie gærjatjisnie teeksth bæjhkoehtibie mejtie maanah jïh
noerh tjaaleme Saemien lohkemejarngen tjaelemegaahtjemisnie
Čállot! Tjállup! Tjaelebe! 2020. 29 noerhtesaemien teeksth, 4 julevsaemien