Raeriestimmieh darjoemidie Saemiej åålmegebiejjien gaavhtan

Saemien lohkemejarnge daesnie muvhth darjomh raereste Saemiej åålmegebiejjien gaavhtan. Saemiej åålmegebiejjie – raeriestimmieh

Biejjielåhkoe 2024

Kaleanddar 2024

Mijjieh biejjielåhkoem 2024 åarjelsaemiengïelesne dorjeme. Biejjielåhkoe saemien saevegebiejjieh vuesehte jïh maahtah jïjtje guvvieh bïejedh.

 

Gïelevåhkoe 2023

Saemien lohkemejarnge gaajhkesidie buerie gïelevåhkoe 2023 vaajtele jïh böörebe meatan årrodh mijjen gïelevåhkoen darjomh:

Saemien kultuvregoerkese maanagïertesne jïh skuvlesne

Saemien kultuvregoerkese maanagïertesne jïh skuvlesne

Raeriestimmieh darjoemidie Saemiej åålmegebiejjien gaavhtan

Saemien lohkemejarnge daesnie muvhth darjomh raereste Saemiej åålmegebiejjien gaavhtan. 

Biejjielåhkoe 2023

Mijjieh biejjielåhkoem 2023 åarjelsaemiengïelesne dorjeme. Biejjielåhkoe saemien saevegebiejjieh vuesehte jïh maahtah jïjtje guvvieh bïejedh.

 

Jåvlebiejjielåhkoe 2022

Saemien lohkemejarnge jåvlebiejjielåhkoem adventese 2022 dorjeme. Mijjieh fïerhten biejjien gyhtjelassem bæjhkoehtibie. Gåarede meatan årrodh jïh dovne noerhte-, julev- jïh åarjelsaemiengïelesne vaestiedidh.

Maanagïertebiejjie 2022 - Vïenevoete – Datne jïh manne

Maanagïertebiejjie 2022 - Vïenevoete – Datne jïh manne

Lahkoe biejjine!

Pages