Tidligere hendelser

Konferaanse
14 November 2023 to 15 November 2023

Samisk i samtiden – Samisk kunst og kultur i opplæringen

Ööhpehtimmiekonferaanse
07 November 2023 to 08 November 2023

Saemien ööhpehtimmie-konfreaanse 2023

Virtuelle gaavnedimmie - Virtuell treff
24 October 2023

Gielladeaivvadeapmi – Gïeletjåanghkoe – Giellaæjvvalibme

Åahpenh jeatjah almetjigujmie jïh lïerh saemien!

Gaavnedimmie
23 October 2023

Gïelekafé

Gïelekafé

Aalkoealmetjh konferanse
18 October 2023 to 19 October 2023

Noerhte-konferanse saemien jïh aalkoealmetjh 2023

Seminaare jïh heevehtimmie
14 September 2023 to 15 September 2023

Netsamen faagetjåanghkoe

Saemiedigkie seminaare
15 June 2023 to 16 June 2023

Saemien ööhpehtimmie - mov jïh dov dïedte?

Disputasjovne
31 March 2023

David Kroik – språkdidaktik

David Kroik edtja njoektjen 31 b. 2023, Ubmejen universiteetesne disputeeredh.

Aalkoealmetjh ööhpehtimmiekonferanse
21 March 2023 to 23 March 2023

SáMOS-konferanse “Unna olbmožiid dihtii”

Disputasjovne
17 March 2023

Towards a grammar of spoken South Saami

Richard Kowalik edtja njoektjen 17 b. 2023, Stuehkien universiteetesne disputeeredh.

Ovmessie öörnemh
06 February 2023

Saemiej åålmegebiejjie

Saemien lohkemejarnge daesnie muvhth darjomh raereste Saemiej åålmegebiejjien gaavhtan. 

Workshop
22 November 2022

Workshop om sterkere språkopplæringsmodeller i Osloskolen

Utdanningsadministrasjonen i Oslo (UDA) workshopese böörie, nænnoes gïeleööhpehtimmiemodellij bïj