Kommende hendelser

konferánsa
16 April 2024 to 17 April 2024

Saemien pedagogihkes faagebiejjieh 2024

Saemien pedagogihkes faagebiejjieh Bådåddjosne 16. - 17.04.2024. 

Aalkoealmetjh konferanse
06 June 2024 to 08 June 2024

NAISA 2024 tjåangkoe

 NAISA 2024 - tjåanghkoe Bådåddjosne höölltesåvva, 6-8 ruffien 2024.

Tidligere hendelser

Seminaare
17 November 2022 to 18 November 2022

Saemiedigkie maanagierteseminaarem öörnie

Gåessie: Duarstan 17.11.2022, 12.30 – Bearjadahken 18.11.2022, 13.00.

Seminaare
10 November 2022 to 11 November 2022

Netsam faageseminaare

Lohkh vielie:

Netsam.org

Saemien öörnemh!
24 October 2022 to 30 October 2022

Gïelevåhkoe 2022

Aalkoealmetjh konferanse
19 October 2022 to 21 October 2022

Nord-konferansen samisk og urfolk 2022

 

Påmeldingsfrister:

konferánsa
18 October 2022 to 20 October 2022

Saemien pedagogeles faagebiejjieh

Aalkoealmetjh ööhpehtimmiekonferanse
26 September 2022 to 30 September 2022

WIPCE 2022

Samisk barnehagekonferanse
24 November 2021 to 25 November 2021

Saemien maanagïertekonferaanse 2021

Saemien lohkemejarnge, Sámi allaskuvlla, UiT Nöörjen artihken universiteete jïh Troms jïh Finnmaa

Webinare
20 January 2021

Nettseminar 2 - Språk i fjernundervisninga, samisk fjernundervisning

Program

Onsdag 20. januar 1300-1450: Språk i fjernundervisninga

Webinare
13 January 2021

Fjernundervisningsdidaktikk

Onsdag 13. januar kl. 1300-1450: Fjernundervisningsdidaktikk

WEBINÁRA
02 December 2020

Saemien pedagogeles faagebiejjieh

Saemien lohkemejarnge jïh Statpeden saemien goevtese, Saemien sjïerepedagogeles dåarjoe, edtjin “

WEBINÁRA
26 November 2020

Saemien pedagogeles faagebiejjieh