Hva skjer:

Saemiedigkie seminaare
15. June, 11:00 to 16. June, 11:00

Saemien ööhpehtimmie - mov jïh dov dïedte?

Seminaare jïh heevehtimmie
14. September, 09:00 to 15. September, 13:00

Netsamen faagetjåanghkoe

Aalkoealmetjh konferanse
18. October, 09:00 to 19. October, 16:00

Noerhte-konferanse saemien jïh aalkoealmetjh 2023

Saemien öörnemh!
24. October, 13:00 to 30. October, 13:00

Gïelevåhkoe 2022