Hva skjer:

konferánsa
16. April, 09:00 to 17. April, 12:30

Saemien pedagogihkes faagebiejjieh 2024

Saemien pedagogihkes faagebiejjieh Bådåddjosne 16. - 17.04.2024. 

Aalkoealmetjh konferanse
06. June, 08:00 to 08. June, 16:00

NAISA 2024 tjåangkoe

 NAISA 2024 - tjåanghkoe Bådåddjosne höölltesåvva, 6-8 ruffien 2024.

Workshop
22. November, 17:00 to 19:30

Workshop om sterkere språkopplæringsmodeller i Osloskolen

Utdanningsadministrasjonen i Oslo (UDA) workshopese böörie, nænnoes gïeleööhpehtimmiemodellij bïjre.

Gåessie: 22. rahkan ts. 17.00 – 19.30

Gusnie: Samisk Hus, Dronningens Gate 8B, 0151 Oslo

Ulmiedåehkie: gaajhkesh dovnesh.

Lohkh vielie desnie.