Goerehtallemepryövh

Goerehtallemepryövh lohkemisnie jïh matematihkesne 1.-3.- daltese lea akte byjngetje maakseme prosjekte, v. laavenjasseprievine Ööhpehtimmiedirektovraateste. Jarnge edtja sjïehtedidh jïh darjodh goerehtallemepryövh lohkemisnie jïh ryöknedimmesne noerhte-, julev jïh åarjelsaemien gïelese. Barkoe eelki tjaktjen 2013 jïh jåarhka tjaktjen 2014. Ulmie pryövigujmie lea pryövh darjodh mah maehtieh skuvlide vuesiehtidh mah learohkh mah lissie viehkiem daarpesjieh.