TRAS julevsaemien

Jarnge lea dåarjoem åådtjeme Saemiedigkeste juktie jarkoestidh, sjïehtedidh jïh trygkedh TRAS - Aareh Registreradimmie Gïeleevtiedimmeste nöörjen gïelese julevsaemien gïelese. Aarebistie daate vuekie noerhte- jïh åarjelsaemien gïelesne gååvnese. TRAS akte vïhtesjimmiedïrrege mij daajroem vadta maanaj gïeleevtiedimmien bïjre aaltarisnie 2-5 jaepieh. Prosjektesne vuekie jarkoestamme sjædta jïh kvaliteete gorresåvva aktede referansedåehkeste. Jarnge prosjektem iktede.

Gærja jïh goere julevsaemien gïelesne edtja gaervies årrodh giesien 2015.