LearoevierhtieportaaleOvttas / Aktan / Aktesne

Learoevierhtieportaale akte laavenjostoeprosjekte orreme Saemiedigkien jïh IKT-jarngen gaskem. Prosjekteboelhke ryöhki 06/2010 raejeste 06/2013 raajan. Saemien lohkemejarnge dïedtem åadtjoeji prosjekten åvteste njieljie barkijigujmie 01.07.13 raejeste, jïh dehtie raejeste akte ihkuve gïehtelimmie sjïdti.
Learoevierhtieportaale byjngetje beetnehvierhtieh åådtje Saemiedigkeste jïh MD:ste.

Learoevierhtieportaalen leah golme bielieh:
- Bijjieguvvie learoevierhtijste jïh nuepie gærjah löönedh
- Juekemesijjie
- Bæjhkoehtimmiedïrregh digitaale learoevierhtide

Bïevnesebarkoe jïh utniejidie lïeredh ovmessie bielieh learoevierhtieportaaleste nuhtjedh leah aaj akte bielie barkoste.