NetSam- viermie saemien lïerehtæmman

Jarnge lea viermien tjaelemesijjie.
Barkoe viermine eelki goevten 2013, gosse akte dåehkie lohkehtæjjijste veeljesovvi akten barkoedåahkan mij aalkovinie barki. Dåehkie barki goske viermie tseegkesovvi skïereden 2013, jïh ståvroelïhtseginie jåarhki dennie orretseegkeme viermesne. Viermie akte nasjovnaale viermie mij edtja nåhtojne årrodh lohkehtæjjide mah saemien gïelem ööhpehtimmesne nuhtjieh jïh  saemien gïelesne ööhpehtieh.

Jarnge lea aalkovebarkoedåehkiem maakseme jïh stuvreme.  Viermie beetnehdåarjoem tseegkemasse Saemiedigkeste åadtjoeji. Jaepien 2014 viermie 300 000 kråvnah Saemiedigkeste åadtjoeji.

Vielie viermien bïjre gååvnese viermien jïjtse sæjrosne, lohkh vielie daesnie.