Reaktoe saemien lïerehtæmman jåarhkeskuvlesne

Gaajhkh saemien learohkh jåarhkelïerehtimmesne reaktoem utnieh lïerehtimmiem åadtjodh saemien gïelesne saaht gusnie laantesne årroeminie. Skuvleaajhteren lea dïedte bïhkedidh jïh bievnedh learoehkidie jïh eejhtegidie mah gyhtjelassh utnieh saemien lïerehtimmien bïjre, jïh lïerehtimmiem saemien gïelesne vedtedh dejtie mah reaktoem dïsse utnieh. Gaajhkh skuvleaajhterh edtjieh saemien lïerehtimmiem faalehtidh saemide jåarhkeskuvlesne.

Daate sæjhta jiehtedh:

• Learohkh (eejhtegh) åadtjoeh veeljedh mennie gïelesne dah edtjieh lïerehtimmiem utnedh – noerhtesaemien, julevsaemien jallh åarjelsaemien.

• Edtja lïerehtimmiem soejkesjih Learoesoejkesjevierhkien mietie Maahtoelutnjeme – Saemien.

• Learohken lea reaktoe lïerehtimmiem åadtjodh saemien gïelesne jalhts learohke ij leah ööhpehtimmiem saemien gïelesne åtneme maadthskuvlesne.

• Skuvleaajhtere tjuara jeatjah lïerehtimmiem faalehtidh (vuesiehtimmien gaavhtan maajhööhpehtimmie) dastegh dah eah lohkehtæjjah sjyöhtehke maahtojne utnieh.

• Learohkh mah lïerehtimmiem åadtjoeh saemiengïelesne voestes- jallh mubpiengïeline eah edtjh lïerehtimmiem utnedh ammesgïelesne jïh doh seamma learohkh eah edtjh lïerehtimmiem utnedh tjaaleldh baaltegïelesne.