10 November 2020

Home

Saemien lohkemejarnge jïh Statpeden saemien goevtese, Saemien sjïerepedagogeles dåarjoe, edtjin “Saemien pedagogeles faagebiejjieh” tjïrrehtidh gïjren 2020, men covid 19 gaavhtan daerpies dejnie vuertedh. Daelie göökte webinarh faalebe muvhth håalojigujmie mah edtjin meatan årrodh faagebiejjine.

 

Duarstan gålkoen 26. b. 2020 ts. 09.00-10.30 (Tjaangh sïjse ts. 08.50)

Mikkel Eskil Mikkelsen, Saemiedigkieraerien lïhtsege: Buerie båeteme jïh heelsege Saemiedigkeste

Marikaisa Laiti, gïelebiesien åejvie, Anár: Gïelebiesie goh vuekie gïeleööhpehtimmesne

Espen Egeberg, seniorraeriestæjja, Statped: Jienebegïelevoete jïh lïereme mij sæjhta ietnien-gïelem eadtjoestidh

 

Gaskevåhkoen jåvle-asken 2. b. 2020 ts. 13.00 – 14.30

Turid Vesterheim, seniorraeriestæjja, Saemiedigkie: Faageorrestimmien bïjre

Lone Merete Nergård Boine, Aina Kristin Lindbæk, Statped: Digitaale dïrregh ööhpehtimmesne

 

Lohkehtallemh filmadibie (02.12.20). Vuartesjh dejtie mijjen gåetiesæjrosne 31.12.20 raajan.

 

Håalomidie maahta goltelidh noerhte-, julev- jïh åarjelsaemien gïelesne jïh daaroen gïelesne.

Join Zoom Meeting https://samas.zoom.us/j/67367961965?pwd=Q2lDTVFEdDJCOCtLZ1k3THZvNFVsdz09

WEBINAR

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og Statpeds samiske avdeling, Samisk spesialpedagogisk støtte, skulle våren 2020 arrangere “Samiske pedagogiske fagdager”, men på grunn av covid 19 ble dette utsatt. Vi tilbyr nå to webinar med noen av forelesere som skulle delta på fagdagene.

 

Torsdag 26. november 2020 kl. 09.00-10.30

Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem Sametingsrådet: Velkommen og hilsen fra Sametinget

Marikaisa Laiti, giellabeasi jođiheaddji, Anár: Giellabeassi metodan giellaoahpahusas

Espen Egeberg, seniorrådgiver, Statped: Flerspråklighet og morsmålsaktiviserende læring

 

Onsdag 2. desember 2020 kl. 13.00 – 14.30

Sametinget: Fagfornyelsen

Lone Merete Nergård Boine, Aina Kristine Lindbæk, Statped: Digitale verktøy i bruk i opplæringen

Forlesningene kan følges på nord-, lule- og sørsamisk og norsk.

 

Topic: Sámi pedagogalaš fágabeaivvit 2020/Saemien pedagogeles faagebiejjieh 2020/Sáme pedagogalasj fáhkabiejve 2020

Time: Nov 26, 2020 09:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

 

Join Zoom Meeting

https://samas.zoom.us/j/67367961965?pwd=Q2lDTVFEdDJCOCtLZ1k3THZvNFVsdz09

 

Meeting ID: 673 6796 1965

Passcode: 583386

One tap mobile

+46850163827,,67367961965#,,,,,,0#,,583386# Sweden

+46850500828,,67367961965#,,,,,,0#,,583386# Sweden

 

Dial by your location

+46 8 5016 3827 Sweden

+46 8 5050 0828 Sweden

+46 8 5050 0829 Sweden

+46 8 5052 0017 Sweden

+46 850 539 728 Sweden

+46 8 4468 2488 Sweden

Meeting ID: 673 6796 1965

Passcode: 583386

Find your local number: https://samas.zoom.us/u/cbNl0f5kK

 

Join by SIP

67367961965@109.105.112.236

67367961965@109.105.112.235

 

Join by H.323

109.105.112.236

109.105.112.235

Meeting ID: 673 6796 1965

Passcode: 583386

 

-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-