Mandat

Sámi lohkanguovddáš - Sáme låhkåmguovdásj - Saemien lohkemejarnge - Nasjonalt senter for samisk i opplæringa ble etablert i 2007 som et tiltak ved Samisk høgskole. De første årene finansierte Samisk høgskole senteret som et prosjekt fram til vi fikk fast årlig  finansiering. 29. september 2010 ble senteret åpnet offisielt.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa fikk fra 1.1.2018 offisielt status som et nasjonalt senter for grunnopplæringa. Alle nasjonale sentre for opplæringssystemet ble organisert på samme måte fra samme år, og fikk sine mandat beskrevet sammen med tildelingsbrevet for vertsinstitusjonen. Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev 2018 til Samisk høgskole beskriver Nasjonalt senter for samisk i opplæringa sitt mandat og arbeidsomfanget:

 

1.3 Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

Kunnskapsdepartementet viser til beslutning om at ansvaret for de ulike nasjonale sentrene i grunnopplæringen skal overføres til sine vertsinstitusjoner fra og med 1. januar 2018, og beskrivelser av Senter for samisk i opplæringa i den sammenheng, jf. Prop. 1 S (2017-2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Tildelingen til Samisk høgskole er økt med 2,4 mill. kroner. Departementet forventer at Samisk høgskole benytter de tilførte midlene til å bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i og på samisk. Samisk høgskole skal være en tydelig samfunnsaktør når det gjelder å styrke og utvikle de samiske språkene og den tradisjonelle kunnskapen i et minoritets- og urfolksperspektiv. Samisk høgskole skal bidra til å øke kvaliteten på muntlig og skriftlig opplæring i og på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, og bidra til interesse og motivasjon for samisk språkutvikling i barnehagen og grunnopplæringen. Samisk høgskole skal videreutvikle og drifte den samiske læremiddelportalen Ovttas/Aktan/Aktesne. 2 mill. kroner til læremiddelportalen er fra 2018 flyttet til høgskolens grunntildeling fra kap. 226 post 21.  

Samisk høgskole skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten. Samisk høgskole skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Samisk høgskole skal videre støtte andre institusjoner og særlig de samiske lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene. Samisk høgskole skal også ved behov være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor samisk. 

 

Vi ved senteret har satt oss disse overordnede målene. I tillegg er våre strategiske mål for inneværende strategiplanperiode beskrevet i Samisk høgskoles strategiplan for 2022-2026.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa vil

  • fremme og øke lesekompetansen innen den samiske befolkningen.
  • stimulere opplæringsinstitusjonenes interesse for og kompetanse i å utvikle en interessant, aktuell og systematisk lese- og skriveundervisning og dertil­hørende undervisningsmateriell.
  • lage analyse- og veiledningsmateriell som gir læreren, eleven, foreldrene og opplærings­systemet kunnskap om elevenes lese- og skriveferdigheter.
  • samarbeide med nasjonale og internasjonale lesesentre.
  • initiere og organisere forskningsprosjekter og delta i master- og doktorgradsstudier.
  • gi opplæringssystemets institusjoner informasjon om saker relatert til lese- og skriveundervisning.
  • samarbeide med forskjellige instanser om språkopplæringssaker i hele Sápmi.
  • samarbeide med andre urfolks- og minoritetsinstitusjoner i forbindelse med opplæringsspørsmål.