TJAALEGE GUEKTIENGÏELEVOETEN BÏJRE

-Akte, göökte jallh jienebh gïelh, maanaj guektiengïeleldh evtiedimmien bijre, uvtemes saemien gïelh

Saemien Lohkemejarnge jïh Statped noerhte leah tjaalegem dorjeme maanaj guektiengïeleldh bïjre. Tjaalege gaajhkesidie mah utnieh guektiengieleldh evtiedimmie maanaj luvnie lea vihkele.

Gåarede jienebh gïelh lïeredh. Jienebh gïelh leah ræjhkoesvoete!

Les på nettet

 

Filesize: 4367 KB