02 December 2014

Home

Aktesne åarjelsaemien learoevierhtieh bæjhkohte

Nedteportaalesne aktesne.no/ovttas.no maahtah orre åarjelsaemien learoevierhtieh daelie gaavnedh. Saemien lohkemejarnge lea såemies dejstie learoevierhtijste dorjeme. "Lïerh orre baakoeh!" lea akte dejstie vierhtijste, mij maanide jïh dan voestes gïelelïerehtæmman sjeahta. Vuartesjh vielie daesnie: http://ovttas.no/sma/search/content/?filters=tid%3A1%20type%3Adokument