16 February 2023

Home

Saemien kultuvregoerkese maanagïertesne jïh skuvlesne

Daelie Saemien kultuvregoerkese maanagïertesne jïh skuvlesne aaj åarjelsaemiengïelesne gååvnese.

Artihkeletjåanghkoe ektiebarkoem Saemien lohkemejarngen jïh Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringenen gaskem. Artihkelh aaj noerhte- jïh julevsaemiengïelesne gååvnesieh jïh fïerhten saemiengïeleldh versjovnese daaroengïeleldh tekste gååvnese. Veedtjh artihkeletjåanghkoeh daesnie:

Åarjelsaemien/daaroengïele - Saemien kultuvregoerkese maanagïertesne jïh skuvlesne /Samisk kulturforståelse i barnehage og skole

Julevsaemien/daaroengïele - Sáme kultuvrradádjadus mánájgárdijn ja skåvlåjn/ Samisk kulturforståelse i barnehage og skole

Noerhtesaemien/daaroengïele - Sámi kulturipmárdus mánáidgárddiin ja skuvllain/ Samisk kulturforståelse i barnehage og skole