Hva skjer:

Samisk barnehagekonferanse
24. November, 09:00 to 25. November, 16:00

Saemien maanagïertekonferaanse 2021

Saemien lohkemejarnge, Sámi allaskuvlla, UiT Nöörjen artihken universiteete jïh Troms jïh Finnmaa

Samisk barnehagekonferanse
24. November, 09:00 to 25. November, 16:00

Saemien maanagïertekonferaanse 2021

Saemien lohkemejarnge, Sámi allaskuvlla, UiT Nöörjen artihken universiteete jïh Troms jïh Finnmaarhken staatereereme saemien maanagïertekonferaansem Diehtosiidesne Guovdageaidnusne 24.11-25.11.2021 öörnieh.  

Ulmiedåehkie maanagïertebarkijh Troms- jïh Finnmarhkesne mah saemien maanagïertine berkieh, mah saemien maanajgujmie Nöörjen maanagïertine berkieh jallh jeatjah maanagïertine saemien maanajgujmie. Konferaanse edtja daajroe-evtiedimmiem dåarjodh jïh saemien maanaj reaktah maanagïertesne nænnoestidh.

Vielie bïevnesh mænngan båetieh.