Saemien beapmoeh

Saemien beapmoeh jurjiehtidh:

Saemien beapmoeh eatnamistie ribledh jïh aelhkie jurjiehtidh. Raeriestimmieh mejtie maahta jurjiehtidh daesnie gååvnesieh. Maahta jïjtje dah ovmessie vierhtieh sjiehteles daltesidie sjiehtedidh.