Saemien lohkemejarngen jåvlebiejjielåhkoe 2019

Saemien lohkemejarngen jåvlebiejjielåhkoe 2019

Daan jaepien jåvlebiejjielåhkosne sïjhtebe fïerhten biejjien baakoeh jallh dïejvesh vuesiehtidh. Mijjieh libie aarebi daan jaepien plakaatem domtesigujmie bæjhkoehtamme. Daelie baakoeh jïh dïejvesh domtese-aamhtesinie vuesiehtibie. Mijjieh daejtie åarjel-, julev- jallh noerhtesaemiengïelesne bæjhkoehtibie.

 

Filesize: 3146 KB
Filesize: 2516 KB