24 October 2019

Språkbadsbarnehager

Språkbadsbarnehager

Guktie maanagïerth maehtieh maanaj saemiengïelem evtiedidh gosse saemiengïele ij leah maanaj aarkebiejjiegïelem gåetesne? Jon Todal, professore sosiolingvistihkesne, Saemien jïlleskuvlesne, daennie microlåhkosne buerkeste guktie maanagïerth maehtieh göökte ovmessie barkoevuekieh nuhtjedh gosse edtjieh saemiengïelem ööhpehtidh maanide mah eah gåetesne saemesth.

Hvordan kan barnehagen støtte samisk språkutvikling hos barn som ikke har samisk som hjemmespråk? Jon Todal, professor i sosiolingvistikk ved Samisk høgskole presenterer i denne mikroleksjonen to aktuelle modeller for barnehager som skal formidle samisk språk til barn som ikke har samisk som hjemmespråk.