Rett til samisk i barnehagen

 

Vi viser til Sametingets informasjon om samiske barnehager:

Norge har, med bakgrunn i urfolkets særskilte rettigheter, en sær­lig forpliktelse til å ivareta samiske barns og foreldres interesser, jf. ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger.

Sametinget legger til grunn at en samisk barnehage har ved-tektsfestet at barnehagedriften bygger på samisk språk og kultur. Samiske barnehager er en av de viktigste arenaene for samiske barns utvikling av samisk språk og kultur.

Fylkesmannen iverksetter barnehagepolitikken gjennom for­valtning av statlige tilskudd, tilsyn, veiledning av kommuner og andre oppgaver etter barnehageloven. Fylkesmannen koordi­nerer og initierer til utviklingsarbeid i kommuner og barnehager.

Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur (barnehageloven § 8). Barnehageloven § 2 understreker særskilt plikten barnehagen har til å ta hensyn til samiske barns språk og kultur.

Den samiske barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å formidle samisk kultur. Den samiske barnehagen ledes av samisk pedagogisk personale. Sentrale elementer fra samisk barneoppdragelse bør ivaretas både i arbeidsmåter og i hverdagslivet. Organiseringen av barnehagen må være på en slik måte at barn får delta i ulike arbeidsprosesser og får delta i kulturell og sosial virksomhet. Samisk språk er en viktig faktor, og det er en forutsetning at per­sonalet kan samisk og har kunnskap om den samiske kulturen.

Norske barnehager med samiske barn skal ta hensyn til samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette slik at samiske barn kan få møte sin samiske kultur og sitt samiske språk i en egnet form.

Les mer her: Barnehagetilbud til samiske barn.