Mijjien bïjre

"Saemien vaajmoegïele gaajhkesi åssjaldahkine njaelmesne jïh gïetesne"

Saemien lohkemejarnge lea nasjonaale vierhtiejarnge mij evtemes barka lohkehtimmiesysteemide bueriedidh, maanagïerteste jollebe ööpehtæmman. Saemien lohkemejarnge vijrieslaakan barkeminie juktie njaalmeldh jïh tjaaleldh saemien skreejredh årroji luvnie.

Goh åejviesuerkieh mijjieh lohkeme jïh tjaelemelohkehtimmine jïh njaalmeldh gïeleevtiedimmine barkebe. Daate faarhmeste nænnoestidh jïh skreejredh njaalmeldh saemien gïelem nuhtjedh lohkehtimmiesysteemesne, daajroe jienebegïelevoeten jïh gïelejealajimmien bïjre, jïh daajroem saarnodh lohkemen jïh tjaelemen bïjre. Mijjieh aaj dotkeme jïh evtiedimmiebarkojne gïehtelibie ektiedamme daejtie faagesuerkide.